Mokinių priėmimas

  • Priėmimo į mokyklą-pensioną tvarką nustato steigėjas, remdamasis LR švietimo įstatymo nustatytais priėmimo į atitinkamas programas reikalavimais ir švietimo ir mokslo ministro patvirtintais bendraisiais priėmimo kriterijais.

  • Mokiniams priimti netaikoma konkurso tvarka.

  • Pensione apgyvendinami visi pageidaujantys mokiniai.

  • Tėvai supažindinami su mokyklos-pensiono misija, mokinių elgesio taisyklėmis, teisėmis bei pareigomis ir sutarties sudarymo sąlygomis.

  • Mokymo, ugdymo ir išlaikymo įkainiai aptariami su mokyklos steigėjais.

  • Mokiniai priimami į mokyklą-pensioną pateikę prašymą raštu, sudarę ir pasirašę dvišalę sutartį (tarp mokyklos vadovo ir vieno iš mokinio tėvų ar globėjų) bei pateikę medicininę pažymą, kad mokinys gali lankyti mokyklą.

  • Mokinių priėmimas ir išvykimas įtvirtinami direktoriaus įsakymu; ugdytinio asmens byla ir dokumentai persiunčiami į kitą mokymosi įstaigą nustatyta tvarka.